ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ประชากรและสังคม 2561
ประชากรและสังคม 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 2 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือประชากรและสังคม 2561 Well-being in Thailand: dream or reality? ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง ที่สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ จำแนกเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) นโยบายด้านความอยู่ดีมีสุขที่เชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฎิบัติ 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุข บรรณาธิการโดย อารี จำปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริญ ....
สุขภาพคนไทย 2561
สุขภาพคนไทย 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 28 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือสุขภาพคนไทย 2561 ที่มีเรื่องพิเศษประจำฉบับที่ชวนมาทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไรในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และกล่าวถึง10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ รวบรวมผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย เช่น องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน  ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล เป็นต้น จัดทำโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ....
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 45 ครั้ง
“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีการประพันธ์ลักษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เรื่องราวของนวนิยายถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น  ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th