ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


การไปทำงานที่อื่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวข้องกับความไม่สงบหรือไม่
การไปทำงานที่อื่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวข้องกับความไม่สงบหรือไม่
อารี จำปากลาย จำนวนผู้ชม : 4 ครั้ง
ผู้เขียนและทีมวิจัย1ตั้งคำถามนี้เป็นเวลา 4-5 ปี มาแล้ว โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 ให้เรามีโอกาสหาคำตอบนี้ด้วยการทำวิจัยเรื่อง การย้ายถิ่นของมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เราช่วยกันคิดว่าจะถามคำถามอะไรบ้างเพื่อให้ได้คำตอบนี้ โดยตัดสินใจเลือกพื้นที่ด้วยการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของผู้คนทั้งในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ช่วงกลางปี 2557 เราเก็บข้อมูลบ้านที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดพันกว่าครัวเรือน โดยน้องๆ ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่พูดภาษามลายูท้องถิ่นได้ ....
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 4 ครั้ง
ฉบับนี้ขอแนะนำตำราที่จะช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของตำราจะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิติเบื้องต้น และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบายการวิเคราะห์หลายตัวแปร ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตามมีการวัดแบบต่อเนื่อง (การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น) และการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบจำลองโลจิตที่ตัวแปรตาม มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องแบบจำ.ลองแบบไม่เพิ่มเข้า และแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรง ตำรานี้เขียนโดย อารี จำปากลาย ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th