"ชวนอ่าน"
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 29 ครั้ง
ฉบับนี้ขอแนะนำตำราที่จะช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของตำราจะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิติเบื้องต้น และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบายการวิเคราะห์หลายตัวแปร ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตามมีการวัดแบบต่อเนื่อง (การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น) และการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบจำลองโลจิตที่ตัวแปรตาม มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องแบบจำ.ลองแบบไม่เพิ่มเข้า และแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรง ตำรานี้เขียนโดย อารี จำปากลาย ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th