The Prachakorn

About Us


All About Population

“เดอะ ประชากร” คือ บล็อกหรือรูปแบบใหม่ในการนำเสนอของจดหมายข่าว “ประชากรและการพัฒนา” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พยายามจะสื่อสารและเชื่อมร้อย “โลกวิชาการและการวิจัย” กับ “โลกความเป็นจริง” เข้าด้วยกันบนพื้นที่สื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในวงกว้าง รวมถึงผู้อ่านที่สนใจ ในแง่มุมด้านต่างๆ ของคำว่า “ประชากร”

บล็อกเดอะประชากรนี้จะนำเสนอบทความที่สกัดมาจากงานวิจัยและผลงานทางวิชาการรูปแบบต่างๆ จากคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เขียนจากภายนอกและเครือข่ายของสถาบันฯ ที่สนใจในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ประชากร”

เนื้อหาสาระหลักๆ ที่บล็อกเดอะประชากรมุ่งเน้นในการนำเสนอ คือเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ประชากร” (All About Population) ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การย้ายถิ่น การสูงวัย สุขภาพ ครอบครัว เพศภาวะ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และรวมไปถึงในแง่มุมอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว แต่อาจยังไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังที่กล่าวมา

เดอะประชากร จะผสมผสานการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบทความ คอลัมน์ผลงานการตีพิมพ์ของสถาบันฯ บทสัมภาษณ์ ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสวนาใต้ชายคาประชากร โดยมุ่งหวังจะเป็นอีกหนึ่งสื่อออนไลน์ที่ให้ความรู้ต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชากรได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

หากท่านต้องการส่งบล็อกโพสต์หรือบทความเพื่อเผยแพร่ลงใน เดอะประชากร กรุณาอ่านรายละเอียดและคำแนะนำได้ที่ Write for Us และส่งกลับมาที่อีเมล theprachakorn@gmail.com

Blog Editor

บล็อกโพสต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เดอะประชากร จะผ่านการพิจารณาโดยหนึ่งในทีมบรรณาธิการ (Blog Editor) ซึ่งเป็นอาจารย์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 


ติดต่อ The Prachakorn

999 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภทพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์สถาบัน http://www.ipsr.mahidol.ac.th
E-mail: theprachakorn@gmail.com
Tel: 0 2441 0201 ต่อ 302 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.)

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th