The Prachakorn

สังคมยุคดิจิทัล


เพ็ญพิมล คงมนต์

24 ตุลาคม 2561
1050           

ภาพจาก https://j7152.wordpress.com/ 

 

https://www.altushost.com/tag/tips-and-tricks/

สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลต่อวิธีคิดของตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ คนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องพัฒนาความรู้และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การทำงานในอนาคตย่อม work และ win แน่นอน แนวโน้มสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6 ประการ คือ

  1. ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟน ผู้คนจำนวนมากใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตในการทำงานมากขึ้น ทำให้รูปแบบการทำงานกำลังเปลี่ยนไป
  2. โลกาภิวัตน์เชื่อมต่อโลกแบบไม่มีขีดจำกัด โลกาภิวัตน์เป็นยุคที่ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายอย่างไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีจึงช่วยอำนวยความสะดวก ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. “คลาวด์” (Cloud) ศูนย์รวมการทำงานร่วมกัน การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลลักษณะ “คลาวด์” เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานร่วมกัน ทำให้การค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้รวดเร็ว เพิ่มศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้แบบ Real-time
  4. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ การทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) จะช่วยยกระดับอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น
  5. ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล Big Data “Big Data” เป็นข้อมูลดิบที่มีขนาดใหญ่ นำมาวิเคราะห์และบริหารจัดการให้เป็นระบบได้ด้วยเทคโนโลยี สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ได้
  6. ซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว องค์กรยุคใหม่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น มุ่งเน้นให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้ ทำให้เพิ่มศักยภาพของคน และเพิ่มประสิทธิผลความสำเร็จของงาน

ที่มา:

อาภาภัทร บุญรอด. “เข้าใจพฤติกรรม Connected Consumers ชาวไทยในยุคสังคมดิจิทัล”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641241 (30 สิงหาคม 2561)

จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย). “เรียนรู้ปรับตัว ก้าวทัน 6 เทรนด์ การทำ.งานในยุคดิจิทัล“. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/articles/(30 สิงหาคม 2561)

เสาวลักษณ์ พันธบุตร. “อยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล”. [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา https://www.tcithaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111551 (31 สิงหาคม 2561)


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]