The Prachakorn

การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง?


กาญจนา เทียนลาย

04 พฤศจิกายน 2562
2,467การคาดประมาณประชากร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งการให้บริการของรัฐแก่ประชากรในประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดประมาณประชากรล่าสุด ที่ได้คาดประมาณประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2553-25831 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ประชากรไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และจะเริ่มลดจำนวนลงในปี 2570 
  • การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลง
  • ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 
  • ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีแรกของไทยที่จำนวนประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก

ที่มา:    

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th