The Prachakorn

ครอบครัวอบอุ่น ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนคนที่อยู่ แต่คือความเข้าใจ


วรรณี หุตะแพทย์

05 มีนาคม 2563
2,302จากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ครอบครัวคนทำงานองค์กรในประเทศไทยมีคะแนนดัชนีครอบครัวอบอุ่นภาพรวมอยู่ที่ 68.7 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภายใต้ 4 องค์ประกอบ คือ ความอบอุ่น ความสงบสุข ความเข้มแข็ง และความพอเพียง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ครอบครัวคนทำงานในองค์กรเป็นครอบครัวที่มีความสงบสุขอยู่ในระดับมาก (76.7 คะแนน) และมีคะแนนความอบอุ่นเท่ากับ 72.2 คะแนน สะท้อนว่า ครอบครัวยังคงเป็นแหล่งช่วยเหลือเยียวยาเมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือประสบปัญหาต่าง ๆ คนในครอบครัวจะคอยอยู่เคียงข้างและดูแลให้กำลังใจเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายไปได้ด้วยดี ส่วนองค์ประกอบความพอเพียงและความเข้มเข็ง (64.9 และ 60.0 คะแนน ตามลำดับ) ยังคงต้องได้รับการส่งเสริม

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th