The Prachakorn

All Gen – Enjoy กับสุขภาพแค่ไหน


สุภาณี ปลื้มเจริญ

01 เมษายน 2563
1658“ขอให้มีสุขภาพดี” เป็นหนึ่งในคำอวยพรยอดฮิต เพราะใคร ๆ ก็อยากมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยกันทั้งนั้น

การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) ปี 2561** ด้วยแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง(HAPPINOMETER) เฉพาะมิติสุขภาพกายดี พบว่าคนทำงานมีคะแนนความสุขในมิตินี้ เท่ากับ 59.5 คะแนน (จาก 100 คะแนน) อยู่ในระดับ “HAPPY” หากดูตาม Generation พบว่า Gen BB มีค่าคะแนนความสุขสูงสุด รองลงมาคือ Gen X และ Y

Generation คะแนนเฉลี่ย
สุขภาพกายที่ดี
Baby Boom - BB (56 ปีขึ้นไป) 62.7
Generation X - Gey X (37 - 55 ปี) 60.3
Generation Y - Gen Y (ไม่เกิน 36 ปี) 58.3

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับการมีสุขภาพดีก็คือการออกกำลังกาย แต่การสำรวจพบว่า ในหนึ่งสัปดาห์คนทำงานทุก Gen มากกว่าครึ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลย โดย Gen X เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ออกำลังกายเลย สูงสุด (55.2 %) รองลงมาคือ Gen Y และ BB ในขณะที่ Gen BB มีสัดส่วนของผู้ออกกำลังกายตั้งแต่ 3-7 วันต่อสัปดาห์สูงกว่า Gen X และ Y แต่ในทางตรงกันข้าม Gen Y เป็นกลุ่มที่ออกกำลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด (35.8%) รองลงมา คือ  Gen BB และ X

อาหารทุกมื้อล้วนมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเนื่องจากร่างกายต้องการอาหารเพื่อทดแทนพลังงานที่เสียไปในช่วงที่นอนหลับ การสำรวจพบว่าส่วนใหญ่แล้วคนทำงานทุก Gen ยังให้ความสำคัญกับการกินอาหารเช้า Gen BB มีสัดส่วนของคนที่กินอาหารเช้าทุกวันมากที่สุด (62.4%) รองลงมาคือ Gen X และ Y ส่วนคนที่ไม่ได้กินอาหารเช้าเลยพบในกลุ่มของ Gen Y มากกว่า Gen X และ BB 

การออกกำลังกาย/การกินอาหารเช้า (ต่อสัปดาห์)

  ไม่ได้ทำ 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน ทุกวัน
การออกกำลังกาย
Baby Boom 50.6 32.1 7.2 3.3 6.8
Gen X 55.2 31.6 6.2 3.2 3.8
Gen Y 53.6 35.8 5.2 2.1 3.3
การกินอาหารเช้า
Baby Boom 2.2 6.1 10.3 19.0 62.4
Gen X 3.4 8.3 15.1 18.6 54.6
Gen Y 4.0 9.5 21.8 17.8 46.9

 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของคนทำงาน การสำรวจพบว่าคนทำงานส่วนมากเป็นผู้ที่เคยดื่มแต่ปัจจุบันเลิกดื่มแล้ว เฉพาะกลุ่มที่ปัจจุบันยังคงดื่มอยู่นั้น ทั้ง Gen X และ Y มีพฤติกรรมการดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง คือดื่มในช่วงที่มีเทศกาล หรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ (29.6% และ 35.5% ตามลำดับ) มากกว่า Gen BB กลุ่มที่ดื่มบ่อยครั้งพบใน Gen X และ Y พอ ๆ กัน ซึ่งสูงกว่า Gen BB สำหรับการดื่มเป็นประจำซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนั้น พบว่า Gen BB ดื่มเป็นประจำมากที่สุด รองลงมาคือ Gen X และ Y

เรื่องการสูบบุหรี่ การสำรวจพบผลในทำนองเดียวกับการดื่มคือคนทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้วเฉพาะกลุ่มที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่นั้น Gen Y มีพฤติกรรมสูบบุหรี่นาน ๆ ครั้ง (30.5%) สูงกว่า Gen X และ BB คนที่สูบบุหรี่บ่อยครั้งพบใน Gen BB มากกว่า Gen X และ Y เช่นเดียวกับคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำที่ Gen BB สูบเป็นประจำมากที่สุด รองลงมาคือ Gen X และ Y 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ /การสูบบุหรี่ 

  ประจำ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง เคยดื่ม/สูบ ไม่เคย
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Baby Boom 0.8 1.1 27.0 60.2 10.9
Gen X 0.4 1.7 29.6 60.8 7.5
Gen Y 0.2 1.6 35.5 56.8 5.9
การสูบบุหรี่
Baby Boom 1.2 2.3 25.6 59.2 11.7
Gen X 0.2 2.0 28.0 60.7 9.0
Gen Y 0.2 1.7 30.5 60.8 6.8

ในองค์กรประกอบด้วยคนทำงาน 3 Generation การสำรวจพบว่าคนทำงาน Gen BB มีสัดส่วนของคนที่ได้ออกกำลังกายทุกวันสูงที่สุด ในขณะที่ Gen X และ Y มีการออกกำลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์มากกว่า BB และGen  BB กินอาหารเช้าทุกวันมากกว่า Gen X และ Y ในขณะที่กลุ่มคนทำงานทั้ง Gen X และ Y มีสัดส่วนของคนที่ดื่ม/หรือสูบบุหรี่ นาน ๆ ครั้ง สูงกว่า Gen BB 

แม้ว่าคนทำงานทุก Gen มีคะแนนสุขภาพกายดีอยู่ในระดับ HAPPY แล้วก็ตาม (Gen BB = 62.7), (Gen X = 60.3) และ (Gen Y = 58.3) แต่องค์กรก็ควรส่งเสริมและพัฒนาความสุขในมิติสุขภาพกายของคนทำงานให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพราะหากคนทำงานไม่มีความสุขในมิติสุขภาพกายแล้ว ก็คงไม่มีพลังที่จะทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ 

**ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]