The Prachakorn

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

01 เมษายน 2563
230โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ได้นำข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (พ.ศ. 2561) มาวิเคราะห์เรื่องรูปแบบการอยู่อาศัย ในเบื้องต้น พบว่า ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ครัวเรือนผู้สูงอายุ หมายถึงครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอาศัยในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน) จากร้อยละ 29.4 ในปี 2539 เป็น 42.6 ของครัวเรือนทั้งหมด 21.5 ล้านครัวเรือน ในปี 2561 

ทั้งนี้มีครัวเรือนผู้สูงอายุเกือบ 2.8 ล้านครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนผู้สูงอายุคนเดียว 1.41 ล้านครัวเรือน  และครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ 1.35 ล้านครัวเรือน 

ตัวเลขเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว และพอจะช่วยสะท้อนให้สังคมไทยย้อนกลับมามองว่า ผู้สูงอายุจะอยู่ได้อย่างไรเพียงลำพังคนเดียว หรืออยู่กันเฉพาะผู้สูงอายุ การสนับสนุนจากลูกหลาน ชุมชนและภาครัฐที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไทยแล้วหรือยัง 

แหล่งข้อมูล: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561


Tags :

CONTRIBUTORS

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th