The Prachakorn

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19 (ตอนที่ 2)


ปราโมทย์ ประสาทกุล

05 เมษายน 2563
333เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ผมติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค ได้รายงานว่า ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 2,067 รายแล้ว และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 20 ราย

ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 ในประเทศไทยยังค่อนข้างต่ำจนนำไปวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปไม่ได้มากนัก ผมได้แต่นำตัวเลขการตายเท่าที่ได้รับรายงานนี้มาคำนวณหา "อัตราตาย" (death rate) จากการติดเชื้อโควิด-19 นี้ อย่างหยาบๆ โดยนำเอาจำนวนตาย (20 ราย) ตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด (2,067 ราย) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ผลเท่ากับ 0.97% อัตรานี้เรียกได้ว่าเป็น "ความน่าจะเป็น" (probability) หรือโอกาสที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเสียชีวิต (ใน 100 คนที่ติดเชื้อ จะมีกี่คนที่เสียชีวิต)

ภาพจาก Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) วันที่ 6 เมษายน 2563
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

อัตราตายด้วยโควิด-19 ของคนไทยนับว่ายังต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับอัตราตายของทั่วโลก รายงานล่าสุด เมื่อ 4 เมษายน 2563 ทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุหลักล้านเป็นจำนวน 1,201,483 ราย มีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตไปแล้วมากถึง 64,690 ราย คิดเป็นอัตราตายด้วยโควิด 5.38%

นับว่าอัตราตายด้วยโควิด-19 ของทั่วโลกสูงกว่าอัตราตายด้วยโควิด-19 ของไทยมากกว่า 5 เท่าตัว

ภาพจาก Coronavirus world map: which countries have the most cases and deaths?
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

สถิติทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการตายด้วยโควิด

Worldometer ได้นำข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 และการตายเพราะการติดเชื้อไวรัสนี้ ที่เผยแพร่ในรายงานและการศึกษาของประเทศจีนมาวิเคราะห์ ตารางสถิติที่จำแนกผู้เสีียชีวิตตามอายุ เพศ และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก่อนของผู้ติดเชื้อ นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมาก

อัตราตายด้วยโควิด-19 จำแนกตามกลุ่มอายุ

โอกาสที่จะเสียชีวิตถ้าติดเชื้อโควิด-19 (%) แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุ ตารางข้างล่างนำเสนอความเสี่ยงที่บุคคลหนึ่งจะตายถ้าเขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุของบุคคลนั้น ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลการแพร่ระบาดในประเทศจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ร้อยละที่แสดงไว้ในตารางรวมกันแล้วจะไม่เท่ากับ 100 เพราะไม่ได้แสดงการกระจายจำนวนผู้เสียชีวิตไปตามกลุ่มอายุ) 

กลุ่มอายุ

อัตราตาย
รายที่ยืนยันแล้ว

อัตราตาย
รวมทุกราย

80 ปีขึ้นไป

21.9%

14.8%

70-79 ปี

 

8.0%

60-69 ปี

 

3.6%

50-59 ปี

 

1.3%

40-49 ปี

 

0.4%

30-39 ปี

 

0.2%

20-29 ปี

 

0.2%

10-19 ปี

 

0.2%

0-9 ปี

 

ยังไม่มีข้อมูลการเสียชีวิต

แหล่งข้อมูล: Worldometer Coronavirus Section.

ในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงสุดถึง 22% (หรือมากกว่า 1 ใน 5) ถ้าติดเชื้อโควิด-19 ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคนวัยหนุ่มสาว อายุต่ำกว่า 50 ปีลงมามีไม่ถึง 1% เรียกได้ว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลาย อย่างแท้จริง

อัตราตายด้วยโควิด-19 จำแนกตามเพศ

โอกาสที่จะเสียชีวิตถ้าติดเชื้อโควิด-19 (%) ของผู้ชายจะสูงกว่าของผู้หญิง ตารางข้างล่างนี้จะนำเสนอความเสี่ยงที่ผู้ชายหรือผู้หญิงคนหนึ่งจะตายถ้าเขาติดเชื้อโควิด-19 (ร้อยละที่แสดงไว้ในตารางรวมแล้วจะไม่เท่ากับ 100 เพราะไม่ได้แสดงการกระจายจำนวนผู้เสียชีวิตตามเพศ)

เพศ

อัตราตาย
รายที่ยืนยันแล้ว

อัตราตาย
รวมทุกราย

ชาย

4.7%

2.8%

หญิง

2.8%

1.7%

แหล่งข้อมูล: Worldometer Coronavirus Section.

ผู้ชายมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ถ้าติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าผู้หญิงเกือบเท่าตัว อาจเป็นเพราะผู้ชายมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วมากกว่าผู้หญิงก็เป็นได้ ทาง worldometer ผู้นำเสนอข้อมูลก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลจากประเทศจีน ซึ่งผู้ชายชาวจีนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง จึงอาจมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้วก็ได้

อัตราตายด้วยโควิด-19 จำแนกตามโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

โอกาสที่จะเสียชีวิตถ้าติดเชื้อโควิด-19 (%) แตกต่างกันไปตามโรคประจำตัวที่ผู้นั้นเป็นอยู่ก่อนแล้ว ตารางข้างล่างนำเสนอความเสี่ยงที่บุคคลหนึ่งจะเสียชีวิตถ้าเขาติดเชื้อโควิด-19 (ร้อยละที่แสดงไว้ในตารางรวมกันแล้วจะไม่เท่ากับ 100 เพราะไม่ได้แสดงการกระจายจำนวนผู้เสียชีวิตตามโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก่อน)

โรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก่อน

อัตราตาย
รายที่ยืนยันแล้ว

อัตราตาย
รวมทุกราย

โรคหัวใจ

13.2%

10.5%

เบาหวาน

9.2%

7.3%

โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง

8.0%

6.3%

ความดันโลหิตสูง

8.4%

6.0%

มะเร็ง

7.0%

5.6%

ไม่มีโรคประจำตัว

 

0.9%

แหล่งข้อมูล: Worldometer Coronavirus Section.

คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว ถ้าติดเชื้อโควิด-19 ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงถึง 13% คนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง ถ้าติดเชื้อโควิด-19 ก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเกือบ 10% เรียกได้ว่าโควิด-19 เป็นเชื้อโรคที่จ้องเล่นงานคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว

ผมหวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ อย่างน้อยช่วยเตือนสติพวกเราไม่ให้ตื่นตระหนก ถ้ายังเป็นคนหนุ่มสาวที่ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโควิต-19 จะต่ำมาก ส่วนอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้ามีวินัย ดูแลรักษาตัวเองให้ดี ก็คงจะรอดพ้นจากการติดเชื้อโรคร้ายนี้ได้

คงมีเรื่องประชากรศาสตร์ของโควิด-19 มาคุยกันอีก นี่เป็นผลงานของการ working from home ครับ

 


หมายเหตุ

  1. แหล่งข้อมูล Worldometer Coronavirus Section จาก https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ : เข้าถึงวันที่ 5 เมษายน 2563
  2. อัตราตาย รายที่ยืนยันแล้ว วิเคราะห์จากข้อมูลผู้ติดเชื้อ 55,924 รายที่ยืนยันแล้วจากห้องปฏิบัติการ ในรายงานของ WHO-China Joint Mission เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf)  โดยข้อมูลดังกล่าวในช่วงแรกเริ่มของการแพร่ระบาด อาจยังมีข้อจำกัดเรื่องความถูกต้องและความเที่ยงตรง
  3. อัตราตาย รวมทุกราย วิเคราะห์จากข้อมูล 72,314 รายของผู้ติดเชื้อรวม (ที่ยืนยัน เฝ้าระวัง และไม่แสดงอาการ) ในบทความของ Chinese CDC เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Chinese Journal of Epidemiology 

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th