The Prachakorn

ศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศฟิลิปปินส์


ศุทธิดา ชวนวัน

89ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับศตวรรษิก ชนคนร้อยปี ในเขต 1 ภูมิภาคอิโลคอส (Ilocos region) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน เป็นพื้นที่ที่เชื่อว่ามีจำนวนคนร้อยปีมากที่สุด โดยในปี 2016 พบว่ามีจำนวนคนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้อยู่ถึง 584 คน

ประเทศฟิลิปปินส์มีพระราชบัญญัติคนร้อยปี เมื่อปี 2016 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับคนร้อยปี โดยในวันเคารพคนร้อยปีแห่งชาติ (National Respect for Centenarians Day) ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี คนที่มีอายุถึงร้อยปีจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลหนึ่งแสนเปโซ หรือประมาณ 65,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่เป็น “ศตวรรษิกชน” ของประเทศ

ที่มา:  http://www.philstar.com/headlines/2017/07/15/1719787/longevity-pays-584-centenarians-region-1-get-p100k-each


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th