The Prachakorn

ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยอย่างไรดี


ดวงวิไล ไทยแท้

04 พฤศจิกายน 2563
95ประสบการณ์การทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี ได้เห็นงานวิจัยที่ส่งมาขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ชุดนี้มากกว่า 1,000 โครงการ จากทั้งอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ทำให้มั่นใจว่าตนเองมีความเข้าใจในกระบวนการการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับคน ในสาขาสังคมศาสตร์ ทั้งในเรื่องขั้นตอนและวิธีการในการขอรับรอง ประเด็นด้านจริยธรรมที่คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญ ปัญหา และข้อบกพร่อง ที่มักเกิดขึ้นในการเขียนแบบเสนอโครงการ ดิฉันยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การขอจริยธรรมการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อช่วยให้ผ่านกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับคนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/1276523219346956CONTRIBUTOR

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th