The Prachakorn

ความสุขคนทำงานในมิติผ่อนคลายดีมีแนวโน้มลดลง


วรรณี หุตะแพทย์

07 เมษายน 2561
2,302ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กรของประเทศไทยต่อเนื่องมาหลายปี ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยความสุขในมิติ “ผ่อนคลายดี” มีค่าต่ำสุด (จากทั้งหมด 8 มิติ) และมีแนวโน้มลดลงโดยตลอดในช่วง พ.ศ. 2555-2560 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนทำงานได้ส่งสัญญาณว่า “ฉันเครียด” ให้กับนายจ้างได้รับรู้จากผลการสำรวจฯ นี้

ทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับมิติผ่อนคลายดี?

เพราะ ... Happy Relax หรือ ผ่อนคลายดี หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานนั่นเอง ในฐานะนายจ้างหรือเจ้าขององค์กรก็ควรลองทำความเข้าใจ หาสาเหตุที่ทำให้มิติผ่อนคลายดีมีค่าเฉลี่ยน้อย และแก้ไขปัญหานี้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร การช่วยจัดการปัญหาในชีวิต เป็นต้น ซึ่งผลของการทำให้คนทำงานมีความผ่อนคลายดีแล้วก็จะส่งผลต่อองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนั่นเอง


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th