The Prachakorn

ประชากรเด็กของอาเซียน


กาญจนา เทียนลาย

27 ตุลาคม 2564
309ทราบหรือไม่ว่า ในปี 2563 ประชากรอาเซียนมีจำนวนกว่า 664 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 25.2% ประชากรวัยแรงงาน 63.8% และประชากรวัยสูงอายุ 11%

ประชากรเด็กกว่า 167 ล้านคน กระจายอยู่ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศลาว มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กมากที่สุดในอาเซียน รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ ในขณะที่สิงคโปร์ มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กน้อยที่สุด คือ 12.3% เท่านั้น รองลงมาคือ ไทย 16.9%

สัดส่วนของประชากรวัยเด็กสะท้อนถึงจำนวนเกิดของแต่ละประเทศด้วย ยิ่งสัดส่วนน้อย ก็ชี้ให้เห็นว่าการเกิดของประเทศนั้นๆ ลดลง
จำนวนและสัดส่วนประชากรเด็กอายุ 0-14 ปี ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน พ.ศ. 2563

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th