The Prachakorn

๙ คำพ่อสอน


เพ็ญพิมล คงมนต์

16 เมษายน 2561
1102๙ คำพ่อสอน เป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในหลายๆ โอกาส อันประกอบด้วย ๑. ความเพียร ๒. ความพอดี ๓. ความรู้ตน ๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ ๕. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ๖. พูดจริง ทำจริง ๗. หนังสือเป็นออมสิน ๘. ความซื่อสัตย์ ๙. การเอาชนะใจตน

๙ คำพ่อสอนนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่สามารถยึดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้ ในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน คงไว้ซึ่งความดี และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี หากเราทุกคนทำได้ ก็จะทำให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ที่มา:

  • “๙ คำ.พ่อสอน น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำ.รงชีวิต” [ระบบออนไลน์]. https://www.tarad.com/content/2016/10/18/9words-from-king/ (18 ตุลาคม 2560)
  • “๙ คำพ่อสอน” [ระบบออนไลน์]. https://king.kapook.com/content14.php (18 ตุลาคม 2560)        

** จดหมายข่าวฉบับย้อนหลัง  ปีที่ 38 ฉบับที่ 2  ๙ คำพ่อสอน

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]