The Prachakorn

คนทำงานเจนแซด (Gen Z) คาดหวังอะไรในที่ทำงาน


จรัมพร โห้ลำยอง

11 เมษายน 2565
1,387Generation Z (Gen Z) เป็นกลุ่มประชากรรุ่นน้องกลุ่มล่าสุดที่กำลังจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่ภาคการทำงานคนกลุ่มนี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2539-25531 ปัจจุบันมีอายุ 12-26 ปี คิดเป็นจำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,582,771 คน2 ถ้าพิจารณาสัดส่วนเฉพาะกลุ่มที่เข้าทำงานแล้ว พบว่า Gen Z ยังเป็นส่วนน้อยในที่ทำงานแต่ในอีกเพียง 3 ปีข้างหน้า คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรร้อยละ 14.7 ของกำลังแรงงานในประเทศไทย ที่จะไม่สำคัญเพียงเพราะปริมาณ แต่เขาจะมีความสำคัญมากด้วยศักยภาพของเขา เพราะน้องคนเล็กในที่ทำงานกลุ่มนี้มีศักยภาพการทำงานสูง มีระดับการศึกษาสูง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีทักษะในการปรับตัวที่ดี

น้องๆ Gen Z กำลังจะเข้าไปร่วมงานกับคนในองค์กร ซึ่งนายจ้างที่ชาญฉลาดในหลายๆ แห่งก็กำลังคิดค้นกลยุทธ์ และเตรียมปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้สามารถดึงดูดและรักษาน้องๆ ให้คงอยู่ และทำงานร่วมกับทุกคนให้ได้

โครงการ 4G มีสุข: เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง ได้เก็บข้อมูลคนทำงาน 4 รุ่นประชากร ประกอบด้วย Baby Boomer, Gen X, Gen Y และ Gen Z จำนวน 433 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564 ในประเด็นด้านมุมมองและความคาดหวังในการทำงาน และพบว่า สิ่งที่คนทำงาน Gen Z ต้องการและคาดหวังจากองค์กร มีดังนี้

1) ความมั่นคงทางการเงิน

ใครๆ ก็คาดหวังค่าตอบแทนเมื่อมาทำงานทั้งนั้น รวมถึงคนทำงาน Gen Z ที่จะต้องตั้งหลักในชีวิตเพื่อสร้างฐานะ สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง เรื่องค่าตอบแทน และความมั่นคงทางการเงิน จึงเป็นเรื่องสำคัญของคนรุ่นนี้ ดังนั้น ร้อยละ 71.8 ของคนทำงานรุ่นนี้ จึงรายงานว่าความร่ำรวย และความมั่นคงทางการเงิน เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงาน ซึ่งคนที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม Gen Z มีสัดส่วนที่สูงกว่าคนทำงานรุ่นอื่นๆ

2) การได้ทำงานที่รัก

หนึ่งในสี่ (ร้อยละ 24.4) ของคนทำงาน Gen Z มองว่าการได้ทำงานที่รักเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับรุ่นพี่กลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการทำงานที่รักเช่นกัน (ร้อยละ 27.1)

3) การได้ทำงานที่สร้างสมดุลให้กับชีวิต

ร้อยละ 3.8 ของคนทำงาน Gen Z มองว่าการได้ทำงานที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการทำงาน ถึงแม้ว่าสัดส่วน Gen Z ที่เลือกเป้าหมายนี้ จะต่ำกว่ากลุ่มรุ่นประชากรอื่น แต่คนทำงาน Gen Z มีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเองมาก การได้ทำงานที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตถูกเลือกเป็นหนึ่งในสามเป้าหมายของการทำงานของคนกลุ่มนี้ ในขณะที่รุ่นประชากรอื่นมีความหลากหลายมากกว่าในการเลือกเป้าหมายการทำงาน

ร้อยละของเป้าหมายสำคัญในการทำงานจำแนกตามรุ่นประชากร (n=433)

เป้าหมาย Z Y x BB
มั่นคงทางการเงิน 71.8 64.6 46.5 59.4
ทำงานที่รัก 24.4 17.4 27.1 18.8
สร้างสมดุลชีวิต 3.8 14.3 19.4 17.2
ทำงานท้าทาย - 1.9 4.7 1.6
สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม - 1.2 2.3 1.6
ผู้เชี่ยวชาญในงาน - 0.6 - 1.6
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0

 

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า หากเลือกได้คนทำงาน Gen Z อยากร่วมงานกับองค์กรที่มีคุณลักษณะคือ มีความมั่นคงในองค์กร ให้เงินเดือนสูง เปิดโอกาสให้คนทำงานได้แสดงความสามารถ และให้โอกาสทุกคนในการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนทำงานรุ่นนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะมากอบโกยรายได้กลับบ้านไปเท่านั้น แต่เขามุ่งหวังที่จะโตไปกับองค์กร และมั่นคงไปกับองค์กรร่วมด้วย

คุณลักษณะองค์กรที่คนทำงาน Gen Z อยากร่วมงานด้วย (n=433)


อ้างอิง

  1. Montana, P. J., & Petit, F. (2008). Motivating Generation X and Y on the job and preparing Z. Global Journal of Business Research, 2(2), 139-148.
  2. คำนวณจากตัวเลขประชากรของสำนักทะเบียนราษฎรhttps://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statPMOC/#/


CONTRIBUTOR

Related Posts
Work From Home คำ.ตอบ Work-Life Balance?

มนสิการ กาญจนะจิตรา

คุยกับ ChatGPT เรื่องนโยบายประชากร

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

สังคมยุคดิจิทัล

เพ็ญพิมล คงมนต์

หาว

วรชัย ทองไทย

วันหยุดที่แท้จริง

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th