The Prachakorn

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ


ศุทธิดา ชวนวัน

22 สิงหาคม 2565
2,302หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับศตวรรษิกชน มีการกำหนดให้มี “วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองและยกย่องผู้ที่มีอายุยืนยาวจนถึง 100 ปี ดังเช่น สหรัฐอเมริกา กำหนดให้วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน National Centenarian’s Day ฟิลิปปินส์มีการเฉลิมฉลองคนร้อยปีในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เรียกว่า National Respect for Centenarian Day หรือญี่ปุ่นก็มีวันเคารพผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญกับคนร้อยปี เรียกว่า Respect for the Aged Day จัดขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน สำหรับประเทศไทยมีวันผู้สูงอายุซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนของทุกปี หวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการมีอายุยืนยาวจนเป็นศตวรรษิกชน


อ้างอิง

  • https://cfo.gov.ph/national-respect-for-centenarian-day/https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/#:~:text=U.S.,reached%20the%20age%20of%20100.

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th