The Prachakorn

สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์


จีรวรรณ หงษ์ทอง

16 เมษายน 2561
196ฉบับนี้ขอแนะนำตำราที่จะช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของตำราจะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิติเบื้องต้น และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบายการวิเคราะห์หลายตัวแปร ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตามมีการวัดแบบต่อเนื่อง (การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น) และการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบจำลองโลจิตที่ตัวแปรตาม มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องแบบจำ.ลองแบบไม่เพิ่มเข้า และแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรง ตำรานี้เขียนโดย อารี จำปากลาย

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100  หรือ 427 หรือทางเว็บไซต์: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/book_shop/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th