The Prachakorn

การเกิดในประเทศไทยในยุคหลังวิกฤตโควิด-19


กาญจนา เทียนลาย

24 ตุลาคม 2565
381ในอดีตประเทศไทยเคยมีจำนวนเด็กเกิดเกินปีละกว่าหนึ่งล้านคนเรียกการเกิดในช่วงนั้นว่า “เด็กรุ่นเกิดล้าน” (เกิดปี 2506-2526) จากนั้นจำนวนเด็กเกิดได้ต่ำกว่าปีละหนึ่งล้านคนมาโดยตลอด ในปี 2564จำนวนเกิดลดต่ำมากจนเหลือเพียง 5 แสน 4 หมื่นคนเท่านั้น เรียกได้ว่า “จำนวนเกิดต่ำกว่าจำนวนตายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์” (ตาย 5 แสน 6 หมื่นคน) การเกิดที่ลดลงเช่นนี้เป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น การคุมกำเนิด การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนบทบาทชายหญิง

การเกิดที่ลดลง ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร อาทิ การลดลงของวัยแรงงาน จำนวนคลื่นประชากรที่เกิดในรุ่นเกิดล้านและกำลังทยอยเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ จำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นและต้องการผู้ดูแล รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มอยู่คนเดียวตามลำพังมากขึ้น รวมทั้งการอยู่อาศัยในแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูกเท่านั้น

ขอปิดท้ายด้วยการเชิญชวนท่านผู้อ่านลองมาทายกันเล่นๆ ว่า ในปี 2565 จำนวนเด็กเกิดในประเทศไทยจะสูงขึ้นจากปี 2564 หรือว่าจะลดต่ำลงไปอีก

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th