The Prachakorn

เมื่อแก่เฒ่าไป...จะอยู่กันอย่างไรนะ


กาญจนา เทียนลาย

03 มกราคม 2566
490เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กแล้วซึ่งมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 จากรายงานวิจัย1 พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.3 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 7.3 ในปี 2563 ทั้งนี้สอดคล้องกับการสำรวจ2 ที่พบว่า 1 ใน 5 ของคนก่อนวัยสูงอายุคาดว่าจะอาศัยอยู่คนเดียวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ความคาดหวังของคนก่อนวัยสูงอายุต่อประเด็นการอยู่อาศัยในอนาคตเมื่อเป็นผู้สูงอายุ มีความคาดหวังว่าจะอยู่ในสถานสงเคราะห์เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมร้อยละ 14 และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 56 คาดว่าจะอาศัยในที่อยู่เดิม ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยการเลือกที่พักอาศัยนั้น จะเลือกพักอาศัยในแหล่งชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น ร้านค้า การเดินทาง โรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพ) ในการใช้ชีวิตที่สามารถจะใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด รองลงมาเลือกอยู่ใกล้กับลูกหลาน ญาติพี่น้อง

วันเวลาไม่เคยรอใคร อายุ...ก็เช่นกัน แล้วคุณเล่า วางแผนในอนาคตของตัวเองอย่างไร


อ้างอิง

  1. ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, วิชาญ ชูรัตน์, ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น และสิทธิชาติ สมตา. (2565). Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม. https://pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-675.pdf สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565
  2. จงจิตต์ ฤทธิรงค์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, พิมลพรรณ นิตย์นรา และณัฐณิชา ลอยฟ้า. (2565). Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอายุ. https://pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-689.pdf สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th