The Prachakorn

ผู้สูงอายุไทยอยู่ที่ไหนกันบ้าง


กาญจนา เทียนลาย

27 เมษายน 2566
135ปัจจุบัน ตัวเลขประชากรจากการจดทะเบียนที่ได้มีการรายงานทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ได้มีการรวบรวมและรายงานให้ทราบได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมมาก (ในต้นเดือนมกราคมของปีต่อมา) สถิติน่ารู้จึงนำตัวเลขประชากรดังกล่าวมานำเสนอดังนี้

ในปี 2565 ประเทศไทยมีประชากร จำนวน 66,090,475 คน ในจำนวนนี้ มีผู้สูงอายุ 12.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นจากปี 2564 คือ 12.2 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังมีจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมการรองรับคลื่นผู้สูงอายุนี้ให้ได้ ทั้งเรื่องของ บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข รายได้ การมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เป็นต้น

เมื่อจำแนกรายจังหวัดเพื่อดูว่าผู้สูงอายุกระจายอยู่ที่ไหนบ้าง พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 9.5 (1 ล้านคน) อยู่ในกรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 4.0 (5 แสนคน) และร้อยละ 3.1 (4 แสนคน) อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ ตามลำดับ
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุในจังหวัดที่สูงอายุมากที่สุด 10 จังหวัดแรก ปี 2565

ที่มา: จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 10 ลำดับ (อายุ 60 ถึง 120 ปี ไม่รวมผู้เกิดปีจันทรคติ) พ.ศ. 2565 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, https://stat.bora.dopa.go.th/StatMIS/#/ReportTopTen/1. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2566

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th