The Prachakorn

ถนน การเดินทาง : การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน


กาญจนา เทียนลาย

20 มิถุนายน 2566
237ประชากรทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ “อุบัติเหตุบนท้องถนน”

จากข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2565ของคนไทยพบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยสถิติในปี 2565 พบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (78%) โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มากที่สุด (80%) รองลงมาคือ รถยนต์ และคนเดินเท้า

ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการออกกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน หรือมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อหวังว่าจะช่วยลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การเฝ้าระวังในช่วง “7 วันอันตราย” ของเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ แต่จำนวนก็ลดลงได้ไม่มากนัก

สิ่งสำคัญอยู่ที่พฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ง่วงเมาไม่ขับ ใช้ความเร็วตามที่กำหนด ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ รวมทั้งตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หากทำได้อย่างเคร่งครัดก็หวังได้ว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงได้มาก

แผนภูมิ: จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2565
ที่มา: ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2565

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th