The Prachakorn

คนพิการกับการเป็น “มือบน” ที่สังคมไม่รับรู้


25 ตุลาคม 2566
46อาจารย์ ดร.นรา ขำคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คนพิการมักถูกมองว่าเป็นเพียง“มือล่าง” หรือเป็นผู้รับจากสังคมเท่านั้น ทัศนคตินี้ทำให้การแบ่งปันให้กับสังคมหรือการเป็น “มือบน” ของคนพิการได้ถูกมองข้ามไป ดังนั้นเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงการเป็นผู้ให้ของคนพิการและแสวงหาแนวทางส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น โครงการ การศึกษาการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา จึงได้ถูกจัดทำเพื่อสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของโครงการฯ ในการสร้างการรับรู้ถึงการเป็น “มือบน” ของคนพิการ โดยผู้วิจัยจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของโครงการพร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมจิตอาสากับคนพิการและการเก็บข้อมูลในระยะที่ผ่านมา

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/olkN7drabV/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th