The Prachakorn

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา


ศุทธิดา ชวนวัน

02 มกราคม 2567
1612500 ปีก่อนคริสตกาล พบคนร้อยปีในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นแตะ 100 ล้านคน หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 19 คนอเมริกันมีอายุยืนยาวขึ้นจนเป็นอภิศตวรรษิกชน หรือคนที่มีอายุ 110 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงทำให้ในศตวรรษที่ 20 มีการกำหนดวันศตวรรษิกชนแห่งชาติขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิลเลียมสปอร์ต (Williamsport nursing home) วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี

ในศตวรรษที่ 21 วันศตวรรษิกชนแห่งชาติกลายเป็นวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา สำหรับการเฉลิมฉลอง ให้คุณค่า และยกย่องผู้ที่มีอายุครบ 100 ปี ที่ได้มีชีวิตยืนยาวมาทั้งศตวรรษจนเป็นศตวรรษิกชน

รูป: โปสเตอร์เฉลิมฉลองศตวรรษิกชนแห่งชาติ
โดย ศุทธิดา ชวนวัน

 


ที่มา: สืบค้นจาก https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/ สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th