The Prachakorn

เราจะใกล้กันมากขึ้น “ในสังคมที่พร้อมโอบกอดทุกคนไว้”: ความเหลื่อมล้ำ-ภาษีความมั่งคั่ง-รัฐสวัสดิการ


นงเยาว์ บุญเจริญ

09 มกราคม 2567
172หนังสือ เราจะใกล้กันมากขึ้น “ในสังคมที่พร้อมโอบกอดทุกคนไว้”: ความเหลื่อมล้ำ-ภาษีความมั่งคั่ง-รัฐสวัสดิการ” เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากโครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ภาษีความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทย” โครงการดังกล่าวมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเก็บภาษีความมั่งคั่ง (Net Wealth Tax) ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสังคม

เนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท 1) ฝันให้ไกล ภาพความหวัง ความฝันของคนไทยถึงรัฐสวัสดิการ และการยกระดับระบบสวัสดิการไปสู่การมีบำนาญถ้วนหน้า ประกันสังคมถ้วนหน้า การศึกษาฟรี เงินเลี้ยงดูเด็กถ้วนหน้า 2) ไปให้ถึง การทบทวนประสบการณ์การเก็บภาษีความมั่งคั่งของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นบทเรียนและหาทางเลือกสำหรับประเทศไทย 3) ข้ามอุปสรรค การหาแนวทางในการผลักดันให้สามารถจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งและการจัดสวัสดิการที่คนในสังคมสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 4) ใกล้กันมากขึ้น การแสดงให้เห็นแนวทางการก้าวข้ามอุปสรรคของการเก็บภาษีความมั่งคั่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทย ด้วยการเสนอแนวทางเก็บ “ภาษีความมั่งคั่ง” เพื่อลดช่องโหว่ของนโยบายและปัญหาความเหลื่อมล้ำ ลดการกระจุกตัวของทรัพย์สิน และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

การจัดเก็บภาษีความมั่งคั่ง ประสบการณ์การเก็บภาษีความมั่งคั่งในต่างประเทศ ข้อดี ปัญหาและอุปสรรค ความจำเป็น และข้อเรียกร้องในการจัดเก็บภาษี ประเด็นสำคัญในหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้สำหรับการขยายผลนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง อันนำไปสู่การสร้างระบบสวัสดิการ สังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำ และมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในอนาคต


เอกสารค้นคว้า

เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. (2566). เราจะใกล้กันมากขึ้น “ในสังคมที่พร้อมโอบกอดทุกคนไว้” ความเหลื่อมล้ำ-ภาษีความมั่งคั่ง-รัฐสวัสดิการ. กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th