The Prachakorn

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก


03 มกราคม 2567
31ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนามาตรการทางการกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เป็นการวิจัยเอกสาร ศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การวิเคราะห์นโยบาย) 3) การร่างนโยบาย ผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์เด็กอ้วน มีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก ในต่างประเทศมีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว จึงนำมาเป็นข้อเสนอต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาและจัดทำร่างกฎหมายตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนด ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากฎหมาย คือ การระบุปัญหา ควรรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์นโยบาย ควรทบทวนข้อจำกัดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน บทเรียนจากต่างประเทศ การร่างกฎหมายควรศึกษาขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด การสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการร่างกฎหมาย

ติดตามย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/pY27x7c_0C/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th