The Prachakorn

ฝ่าวิกฤต พิชิตใบปริญญา: มุมมองสังคมวิทยาการศึกษาว่าด้วยการ "เรียนยังไงให้จบ"


24 มกราคม 2567
224ดร. วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์

การเสวนาใต้ชายคาประชากรในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และกลยุทธ์การวางแผนการศึกษาให้ได้มาซึ่งใบปริญญา โดยเนื้อหาการเสวนาจะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์กับแนวคิดสังคมวิทยาการศึกษาเรื่อง “หลักสูตรแฝง” (hidden curriculum) หลักสูตรแฝงในการอภิปรายครั้งนี้ อ้างอิงตามนิยามของ Philip Jackson, Benson R. Snyder และ Ivan Illich โดยแม้ว่าหลักสูตรแฝงจะเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในลักษณะหนึ่งที่ช่วยเตรียมการให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงานและพื้นที่ทางสังคมและการเมืองหนึ่งๆ ได้ แต่หลักสูตรแฝงก็สามารถเป็นบรรทัดฐานทางสังคมและวิชาการที่ทำให้นักศึกษาหันเหออกจากความพยายามในการบรรลุเป้าหมายของนักศึกษาได้เช่นกัน การเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดทิศทางการศึกษาระดับหลังปริญญาและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับหลังปริญญา

ติดตามย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/pY2D-FdR93/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th