The Prachakorn

ดิจิตอลนอแมดส์ (ชนเร่ร่อนแห่งศตวรรษที่ 21)


สักกรินทร์ นิยมศิลป์

23 เมษายน 2561
277ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกครั้งใหญ่ จากการแพร่ขยายของเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้เกิดการพัฒนาการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบการทำงานที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ (smart devices) ทำให้เกิดการทำงานในลักษณะที่ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาอีกต่อไป การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลดังกล่าว ทำให้เกิดการย้ายถิ่นของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ดิจิตอลนอแมดส์ (digital nomads) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานโดยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ (digital content) ต่างๆ เช่น นักพัฒนาเกมส์ วิศวกร IT ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น

คนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยต้องการทำงานในลักษณะที่ยืดหยุ่นสามารถทำงานนอกสถานที่ได้ หลายคนต้องการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ชีวิต แต่ก็ยังสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงตัวด้วย เนื่องจากชาวดิจิตอลนอแมดส์มักเป็นคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย รายได้ยังไม่สูงนัก จึงต้องการหาทางลดค่าใช้จ่ายประจำลง โดยย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองที่มีค่าเช่าบ้านและค่าครองชีพถูก แต่ยังสามารถทำงานออนไลน์โดยมีรายได้เท่าเดิม คนเหล่านี้จึงมักย้ายถิ่นชั่วคราวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อทำงานและท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจนานหกเดือน หนึ่งปี หรือสองปี เป็นต้น ก่อนที่จะย้ายถิ่นไปยังที่อื่นๆ อีก คล้ายกับชนเผ่าเร่ร่อนยุคโบราณ(nomads) ที่เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อหาอาหารให้กับฝูงปศุสัตว์ของตน

 

ภาพประกอบจาก https://money.kapook.com/view153784.html

ชาวดิจิตอลนอแมดส์มักมุ่งไปยังประเทศในยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออก และละตินอเมริกา ซึ่งมีระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย แต่ค่าครองชีพถูกกว่าประเทศตะวันตกอื่นๆ โดยคนเหล่านี้นิยมทำงานในสถานที่ต่างๆ ซึ่งให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และมีชุมชนดิจิตอลนอแมดส์ตั้งอยู่ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจของตน สถานที่ดังกล่าวได้แก่ co-working spaces, internet cafes, และ shared offices เป็นต้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆ ของโลกสำหรับชาวดิจิตอลนอแมดส์ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยที่ผ่านมา เชียงใหม่เคยได้รับการลงคะแนนให้เป็นเมืองปลายทางอันดับหนึ่งของโลกสำหรับชาวดิจิตอลนอแมดส์หลายครั้ง แต่เชียงใหม่มีปัญหาหมอกควันบ่อยครั้ง ทำให้เมืองอื่นได้รับคะแนนสูงกว่าในช่วงหลังๆ สำหรับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้ติดสิบอันดับแรกของโลก โดยกรุงเทพฯ ติดอันดับที่สาม และเชียงใหม่อันดับห้าของโลก1

เนื่องจากประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ำ ทั้งค่าอาหาร ค่าที่พัก มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับดีทัดเทียมประเทศตะวันตก เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย อากาศอบอุ่น สามารถเดินทางไปประเทศต่างได้สะดวก อีกทั้งมี co-working spaces ระดับเยี่ยมจำนวนมาก เช่น Work Loft ที่ กรุงเทพฯ และ Punspace ที่เชียงใหม่ เป็นต้น และทั้งสองเมืองมีชุมชนชาวดิจิตอลนอแมดส์จำนวนมาก เช่น ที่เชียงใหม่คาดว่ามีชาวดิจิตอลนอแมดส์ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน2 ส่วนกรุงเทพฯ น่าจะมีชาวดิจิตอลนอแมดส์มากกว่าเชียงใหม่หลายเท่า อีกทั้งมีชมรม/สมาคมที่จัดกิจกรรมด้านสังคมสำหรับชาวดิจิตอลนอแมดส์จำนวนมากคาดว่าแนวโน้มการย้ายถิ่นของชาวดิจิตอลนอแมดส์เข้าสู่ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนชาวดิจิตอลนอแมดส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก


สืบค้นจาก https://nomadlist.com/ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สืบค้นจาก https://chiangmaibuddy.com/chiang-mai-best-place-for-digital-nomads/ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

** จดหมายข่าวฉบับย้อนหลัง  ปีที่ 37 ฉบับที่ 6  ดิจิตอลนอแมดส์ (ชนเร่ร่อนแห่งศตวรรษที่ 21)


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th