The Prachakorn

Thai Family Matters: กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ (ตอน 1)


กัญญา อภิพรชัยสกุล

30 เมษายน 2561
368ครอบครัวเป็นหน่วยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกหลานมากที่สุด แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาต่างๆ กับเด็กและเยาวชนในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจัยที่ทำให้ “พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวไทย” ไม่พูด ไม่กล้าที่จะคุย หรือ ไม่รู้ที่จะคุยอย่างไร กับลูกหลานในปกครองของตน คือ การขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือมีทัศนคติเชิงลบหากจะสอนเรื่องเพศกับลูกหลาน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องหาวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างให้สถาบันครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการประสานงานของศูนย์การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในเด็กและเยาวชน (Center for Children’s Social Protection Studies : CSPS) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงได้ให้การสนับสนุนแก่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานโครงการ “ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ” โดยใช้กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัว Thai Family Matters เป็นกลไกในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวในครอบครัวจะเปรียบเสมือนเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชนในอนาคต

Thai Family Matters (TFM) คืออะไร?

Thai Family Matters (TFM) เป็นกิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัว (Family based - intervention program) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทย ด้วยวิธีการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับพ่อแม่ สร้างความตระหนักให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครองถึงพฤติกรรมเสี่ยงของลูก สนับสนุนครอบครัวได้พัฒนากฎระเบียบของครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของลูกหลาน รวมถึงพัฒนาทักษะให้พ่อแม่/ผู้ปกครองให้สามารถรับมือกับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ของลูกหลานเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นได้ ความเหมาะสมของช่วงอายุลูกหลานที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ควรอยู่ระหว่าง 13-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถที่จะสื่อสารถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้ ซึ่งหากพ้นช่วงอายุนี้ไป การพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นไปได้ยาก

 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม Thai Family Matters (TFM)

ประกอบด้วย คู่มือ 5 เล่ม ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป คู่มือเล่มที่ 1 “ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ” คู่มือเล่มนี้จะทำให้ครอบครัวได้ริเริ่มที่จะพูดคุยสื่อสารกัน ช่วยให้เห็นว่าเพราะอะไรครอบครัวจึงมีความสำคัญ คู่มือเล่มที่ 2 “ครอบครัว” จะช่วยให้ครอบครัวได้วางแผนการใช้เวลาว่างร่วมกัน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เริ่มทำ.กิจกรรมในการทำความดีต่อกัน คู่มือเล่มที่ 3 “เหล้า ยาเสพติด บุหรี่” จะช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันเรื่องของสารเสพติดชนิดต่างๆ โดยการตั้งกฎระเบียบของครอบครัวกันขึ้นมาเอง คู่มือเล่มที่ 4 “แฟน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น” จะช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันเรื่องของความสัมพันธ์แบบคู่รัก พร้อมทั้งตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ คู่มือเล่มที่ 5 “อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อครอบครัวไทย” จะช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการกำจัดอิทธิพลของสื่อ และอิทธิพลของเพื่อน ทำให้ลูกหลานสามารถต้านทานแรงกดดันจากอิทธิพลภายนอกต่างๆ ได้

สำหรับวิธีนำเครื่องมือของ TFM ทั้ง 5 เล่มไปใช้ เป็นอย่างไร ภายหลังจากดำเนินกิจกรรมไปแล้วได้ผลลัพธ์เช่นไร เวทีวิจัยนี้จะได้นำมาเสนอในฉบับต่อไป

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th