The Prachakorn

ปี 2563 เป็นปีแรกที่มีเด็กเกิดในประเทศไทยต่ำกว่า 6 แสนคน


กาญจนา เทียนลาย

05 มีนาคม 2564
271หลายประเทศประสบปัญหาการเกิดของประชากรลดลง ประเทศไทยก็เช่นกัน ในช่วงปี 2506-2526 เป็นช่วงที่มีเด็กเกิดเป็นจำนวนมากคือ ปีละกว่า 1 ล้านคน เรียกคนที่เกิดในช่วงนั้นว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” หลังจากนั้นประชากรก็ลดลงจนเหลือไม่ถึง 6 แสนคนในปัจจุบัน  

ข้อมูลการจดทะเบียนการเกิดของกรมการปกครอง ส่งสัญญาณเตือนว่า การเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลง  จากราว 1 ล้านคน ในปี 2525 เหลือเพียงราว 5 แสน 8 หมื่นคนเท่านั้นในปี 2563 ประกอบกับการสูงวัยของประชากร การมีอายุที่ยืนยาว ทำให้โครงสร้างประชากรในอนาคต มีจำนวน “ประชากรวัยเด็กลดลง” และ “ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น” ทำให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมีสัดส่วนเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) น้อยกว่าผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกและมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในอนาคต  

ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนนโยบายสนับสนุนให้คนไทยมีลูกกันมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการเพิ่มจำนวนการเกิดจะเป็นไปได้ยาก หรือประเทศไทยจะลองเปลี่ยนโจทย์โดยมาให้ความสำคัญและส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การเกิดที่พร้อม รวมทั้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กไทยอย่างจริงจัง

จำนวนการจดทะเบียนการเกิด พ.ศ. 2525-2563
ข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2525-2563

 CONTRIBUTOR

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th