MOST POPULAR
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
เพ็ญพิมล คงมนต์ 3982 ครั้ง
17 สิงหาคม 2561
ปัจจุบันเราได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้ง เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การร่วมมือ ร่วมใจให้ความช่วยเหลือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเกิดคำว่า "จิตอาสา" หรือ Volunteer Spirit หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การรู้จักเอาใจใส่ เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ มีความสำนึก และยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่แค่การให้ทาน ให้เงินแต่พร้อมที่จะอาสาด้วยการสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม การรู้สึกถึงคุณค่าด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ช่วยเหลือสังคมและร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าจิตอาสามากขึ้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ เกิดมิตรภาพที่ดี ซึ่งการทำความดีสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th