The Prachakorn

“ประชากรฟอรัม” กับ “ประชากรและสังคม” ในปีที่โควิดมาเยือน


ณปภัช สัจนวกุล

06 ตุลาคม 2563
2,477สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ขึ้นทุกปี เพื่อคืนความรู้สู่สังคม แต่ละปีจะกำหนดประเด็นการประชุมให้สอดคล้องและเท่าทันกับสถานการณ์ของสังคม แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับรูปแบบการประชุมในปี 2563 นี้ให้ต่างออกไป โดยเรียกว่า “ประชากรฟอรัม” (Prachakorn Forum) ซึ่งจะนำเสนอผลงานวิชาการแบบจบในตอน (Research Episodes) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : มิติที่หลากหลายของผลกระทบต่อประชากรและสังคม” จำนวน 7 ตอน จะออกอากาศกันยายน-ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านติดตามรับชมได้บนเว็บไซต์ “เดอะ ประชากร” หรือผ่านช่องทางออนไลน์ บนเพจ “The Prachakorn” (facebook.com/ThePrachakorn)CONTRIBUTOR

Related Posts
คำเรียกช่วงอายุรอบสิบปี

สุภาณี ปลื้มเจริญ

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โลกร้อน

วรชัย ทองไทย

เมื่อมัธยม ขย่มการเมือง

สักกรินทร์ นิยมศิลป์,พจนา หันจางสิทธิ์,ดุสิตา พึ่งสำราญ,สุภาณี ปลื้มเจริญ

พัฒนาชาติเพื่อการมีลูก

ภูเบศร์ สมุทรจักร

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th