The Prachakorn

สถานการณ์อาหาร HFSS ในท้องตลาด


19 กรกฎาคม 2566
71ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

การเสวนาฯ ครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อค้นพบสำคัญของโครงการ “ประเมินประสิทธิผลการใช้เกณฑ์จำแนกอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย” ดำเนินการโดย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ขายในท้องตลาดของประเทศไทย โดยประเมินผลิตภัณฑ์กว่า 12,000 รายการ ด้วยเกณฑ์ของประเทศไทยและขององค์กรระหว่างประเทศ โครงการฯ พบว่า กว่าร้อยละ 88 ของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา เป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูงหรือเกินเกณฑ์เหมาะสม (high in saturated fat, sodium and sugar: HFSS) และพบเพียง 57 รายการที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพคนไทย ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการควบคุมอาหาร HFSS ที่มีอยู่ในท้องตลาด และขณะเดียวกัน ต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ให้มีสัดส่วนการขายในตลาดมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคไทย

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : IPSRMahidolUniversity

https://fb.watch/m0aOiX3SDB/CONTRIBUTOR

Related Posts
ส่องเทรนโลก เทรนไทย “ตลาดและคุณภาพอาหารแปรรูปสูง”

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์,สิรินทร์ยา พูลเกิด

โรคอ้วน

วรชัย ทองไทย

นอนกี่ชั่วโมงคือเพียงพอ

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

สัญญา (Perception)

วรชัย ทองไทย

บริโภคนิยม

วรชัย ทองไทย

กายิกสุข

วรชัย ทองไทย

หัวใจ

วรชัย ทองไทย

บุหรี่

วรชัย ทองไทย

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

พลเมืองไอซ์แลนด์

อมรา สุนทรธาดา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th