The Prachakorn

การดูแลระยะยาวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


มงคล ธงชัยธนาวุฒิ

11 พฤศจิกายน 2563
261เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีส่วนให้แบบแผนทางระบาดวิทยาเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ศักยภาพของครัวเรือนไทยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลับลดถอยลง นอกจากนี้การจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมายังดำเนินการแบบแยกส่วน การดำเนินงานอยู่ในภาวะตั้งรับและเป็นการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว และขาดกลไกสนับสนุนด้านการคลังที่มีประสิทธิผล อีกทั้งระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลยังอิงกับการจัดบริการรักษาพยาบาลแบบเฉียบพลันเป็นหลัก ขาดการปรับตัวเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบการดูแลระยะยาว (Long-term Care: LTC) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยเน้นสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในครอบครัวและชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพและบริการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอครั้งนี้จะนำเสนอความเป็นมาของระบบ LTC และการบริหารจัดการระบบ โดย สปสช. และความท้าทายในการจัดการระบบฯ

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/837312296811921CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

สมองไทยย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

อนาคตผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โลกแคบลง เมื่ออายุมากขึ้น

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ผู้สูงอายุกับราวจับ

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

ในบั้นปลายแห่งชีวิต

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ผู้สูงอายุไทยกับความยากจน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th