The Prachakorn

ครัวเรือนผู้สูงอายุในประเทศไทย


กาญจนา เทียนลาย

29 มิถุนายน 2564
2,485 

ที่มา: โครงการรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม วิเคราะห์จากข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 และ 2561

  • ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนในประเทศไทยด้วย
  • “ครัวเรือนผู้สูงอายุ” หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน
  • ในปี 2539 มี “ครัวเรือนผู้สูงอายุ” ประมาณร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43 ของครัวเรือนทั้งหมด
  • ในขณะเดียวกันครัวเรือนที่ “ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ” มีแนวโน้มลดลง
  • ครัวเรือนไทยอยู่ลำพังคนเดียวมากขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ และวัยทำงาน
  • ผู้สูงอายุอยู่ลำพังกับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นด้วย

 CONTRIBUTOR

Related Posts
ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

60…ใช่ว่าต้องหยุด (ทำงาน)

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

บ้านคนแก่ของเพื่อนเก่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th