The Prachakorn

การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ


06 ตุลาคม 2564
507รศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ การศึกษานี้เปรียบเทียบทางเลือกของการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ การุณยฆาต การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์ การปฏิเสธการรักษาในวาระท้ายของชีวิต และการดูแลแบบประคับประคอง และสรุปว่า (1) รัฐมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเตรียมตัวตายและการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพการตาย และ (2) แม้ว่าประเทศไทยจะมีทางเลือกในการยุติชีวิตที่ถูกกฎหมายแล้ว แต่ภายใต้ทิศทางของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่าในปัจจุบัน การเพิ่มเติมทางเลือกก็อาจมีความจำเป็นในอนาคต

สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/8u5Yh2Cum8/

;
 


CONTRIBUTOR

Related Posts
แกะกล่อง Baby Box รอบโลก

มนสิการ กาญจนะจิตรา

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

คลื่นกระทบฝั่ง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เธอกำหนดชีวิตของเธอเอง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สัจธรรมแห่งชีวิต

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th