The Prachakorn

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์


ศุทธิดา ชวนวัน

23 เมษายน 2564
1270ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีระดับชาติเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ “The Swiss Centenarian Study (SWISS100)” ในช่วงปี 2020-2024  เพื่อศึกษาคุณลักษณะโอกาส และความต้องการของศตวรรษิกชน และเพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันประสบการณ์เฉพาะของคนร้อยปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโอกาส และเคล็ดลับในเรื่องการมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษ

สิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษานี้เก็บข้อมูลโดยการใช้โทรศัพท์สัมภาษณ์สั้นๆ เพื่อเรียนรู้และพูดคุยถึงการดำเนินชีวิต และผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จากตัวอย่างที่ถูกสุ่มมาจาก 26 ตำบลๆ ละ 20 คน ในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากัน เกี่ยวกับสถานการณ์อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพชีวิต ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ

การศึกษานี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของศตวรรษิกชนคนร้อยปีชาวสวิตเซอร์แลนด์และผู้ดูแลด้วย

ที่มา: https://wp.unil.ch/swiss100/ สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564

 CONTRIBUTOR

Related Posts
การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]