The Prachakorn

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา


ศุทธิดา ชวนวัน

22 ธันวาคม 2564
1268สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีจำนวนศตวรรษิกชนมากที่สุดในโลก องค์การสหประชาชาติ (2019) ได้คาดประมาณว่า ในปี 2020 มีคนร้อยปีอยู่ประมาณ 9.7 แสนคน 

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ (National Centenarian Day) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองคนร้อยปีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิลเลียมสปอร์ต (Williamsport nursing home) หลังจากนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งจึงมีการเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่หนึ่งศตวรรษหรือนานกว่านั้น จนกลายมาเป็นวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ ที่กำหนดขึ้นในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี 

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เกิดความท้าทายในการปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ โดยในทุกรัฐ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเกือบทุกแห่งจะร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคนร้อยปีผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ในเมืองบางแห่งในอเมริกา เช่น เมืองอเล็กซานเดรีย ในรัฐเวอร์จิเนีย ได้มีการมอบประกาศนียบัตร และเหรียญที่ระลึก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีอายุยืนยาวจนถึง 100 ปี 


ที่มา:

  • https://alextimes.com/2021/07/seniors-centenarians day/
  • https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/


CONTRIBUTOR

Related Posts
ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

คลื่นกระทบฝั่ง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศตวรรษสิเน่หา

ศุทธิดา ชวนวัน

เกษมหรรษา จันทราส่องแสง

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

คำเรียกช่วงอายุรอบสิบปี

สุภาณี ปลื้มเจริญ

โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

พิธีในยุคโควิด-19

วรชัย ทองไทย

เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

รางวัลล้อเลียน

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]