The Prachakorn

มารู้จัก “ศูนย์ศตวรรษิกชน” ของประเทศไทยกันเถอะ


ศุทธิดา ชวนวัน

18 สิงหาคม 2564
1530เมื่อสังคมไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป การศึกษาในประเด็นเรื่อง “ศตวรรษิกชน คนร้อยปี” จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต

“ศูนย์ศตวรรษิกชน” ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ประกอบด้วยเรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ นานาสาระ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุตอนปลายและคนร้อยปี นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ วิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวของผู้สูงอายุวัยปลายและศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย 

ศูนย์ศตวรรษิกชน ได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ รวมถึงปรับเปลี่ยนคอลัมน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเยี่ยมชมและร่วมติดตามสถานการณ์และเรื่องราวของ ศตวรรษิกชนไทยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่ https://thaicentenarian.mahidol.ac.th/CONTRIBUTOR

Related Posts
70 ปี...NHS

ณปภัช สัจนวกุล

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สูงวัยแต่ไม่แก่

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สมองไทยย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]