The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี


อารี จำปากลาย

13 พฤศจิกายน 2563
169Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี...จะดีจริงหรือ

คำพูดนี้เราได้ยินกันมานาน และครอบครัวไทยจำนวนไม่น้อยเลือกใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ

Prachakorn Forum ในครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาเล่าสิ่งที่พบจากผลงานวิจัยเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทยในการเลี้ยงดูเด็ก และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการล็อคดาวน์ รวมกับความเครียดอื่นๆ จะส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็กอย่างไร?

เชิญติดตามหัวข้อ "รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี"  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum)

ข้อมูลเพิ่มเติม 
เว็บไซต์ เดอะประชากร (The Prachakorn) www.theparachakorn.com/prachakornforum 
Facebook เพจ: www.facebook.com/Theprachakorn

#prachakornforum

 CONTRIBUTOR

Related Posts
Work From Home (WFH)

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th