The Prachakorn

ผู้ลี้ภัยกับวิถีชีวิตท่ามกลางวิกฤต COVID-19


ภาณุภัทร จิตเที่ยง

20 พฤษภาคม 2563
565ภาณุภัทร จิตเที่ยง เสวนาใต้ชายคาประชากร

บทคัดย่อ

การระบาดของโรคโควิด 19 ในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก โดยการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนเพื่อรักษาโรค ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้นักวิชาการจำนวนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางอยู่แต่เดิม มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหากสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนได้รับเชื้อ เนื่องจากผู้ลี้ภัยมักจะอาศัยรวมกันในพื้นที่จำกัดภายในประเทศที่ตนเองพักพิงเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ปัญหาหลักของผู้ลี้ภัย คือ ข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากป้องกันประเภทอื่นๆ ด้วยขาดกำลังทรัพย์หรือขาดการเข้าถึงการช่วยเหลือ นอกจากนี้ การรักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อก็เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ที่ผู้ลี้ภัยเข้าไปพักพิงชั่วคราวมักให้ความสำคัญกับพลเมืองของตนเองก่อนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ เมื่อมองในมิติสุขภาพ วิถีชีวิตของผู้ลี้ภัยท่ามกลางท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งยังไม่นับรวมความท้าทายเรื่องปากท้องและโอกาสในการย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

Facebook Link:  https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/videos/596912094250953/
 CONTRIBUTOR

Related Posts
วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การย้ายถิ่น และมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้

กาญจนา ตั้งชลทิพย์,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,อารี จำปากลาย

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์,ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th