The Prachakorn

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย “นิวไฮ” ต่อเนื่อง


กาญจนา เทียนลาย

09 สิงหาคม 2564
375การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมาจนถึงตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 191 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 4 ล้านคน 

ประเทศไทย (เคย) ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า สามารถจัดการกับการระบาดได้ดีประเทศหนึ่งของโลก โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 นั้นมีผู้ติดเชื้อราว 3,500 คนเท่านั้น จนกระทั่งเกิดการระบาดระลอกใหม่ในเวลาต่อมา

คนไทยตื่นตระหนกอีกครั้งเมื่อมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในไตรมาสแรกของปี 2564มีผู้ติดเชื้อฯ 2 หมื่นกว่าคน (5.3%) มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีเกือบ 3 เท่า เฉลี่ย 244 คนต่อวัน ไตรมาสต่อมาทำสถิติน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อ 2 แสน 3 หมื่นคน (55.5%) เฉลี่ย 2,528 คนต่อวัน ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 (18 วันเท่านั้น) มีผู้ติดเชื้อเกือบ 1.6 แสนคน เฉลี่ย 8,700 คนต่อวัน ซึ่งวันที่ 18 กรกฎาคม ตัวเลขผู้ติดเชื้อทำสถิติ “นิวไฮ” (new high) โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆ ด้วยจำนวน 11,397 คน (ติดเชื้อ 1 วันมากกว่ายอดรวมของปีที่แล้วทั้งปีเสียอีก)

เห็นตัวเลขพุ่งไม่หยุดเช่นนี้ คนไทยคงต้องขอใช้ชีวิตวิถีใหม่ไปอีกนาน และหวังว่าประเทศไทยจะสามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์ระบาดและกระจายวัควีนที่มีประสิทธิภาพให้เท่าเทียมและทั่วถึงกับทุกคนได้ในเร็ววัน... 

ตารางจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ 12 มกราคม 2563–18 กรกฎาคม 2564

  จำนวน (ราย) %
ปี 2563 6,884 1.7
ม.ค. – มี.ค. 1,651 0.4
เม.ย. - มิ.ย. 1,520 0.4
ก.ค. - ก.ย. 393 0.1
ต.ค. - ธ.ค. 3,320 0.8
ปี 2564 407,989 98.3
ม.ค. – มี.ค. 21,985 5.3
เม.ย. - มิ.ย. 230,135 55.5
1-18 ก.ค.  155,869 37.6
รวม 414,873 100


ข้อมูล: ผู้เขียนคำนวณจากรายงาน COVID-19 ประจำวัน ข้อมูลประจำประเทศไทย จากกรมควบคุมโรคCONTRIBUTOR

Related Posts
เงิน….. งาน…… บันดาลสุขอย่างไร? ในวันที่ต้อง Work From Home

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Work From Home คำ.ตอบ Work-Life Balance?

มนสิการ กาญจนะจิตรา

Work from home ไม่เหงา...เท่า Care from home

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

นโยบาย Replacement Migration กับ โควิด-19

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

เมื่อคนสูงวัยเข้าใกล้วัด

ปราโมทย์ ประสาทกุล

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ทุนสังคม พลังสังคม

ภูเบศร์ สมุทรจักร

อนาคตเด็กไทยหน้าติดจอ

นฤมล เหมะธุลิน,อภิชาติ แสงสว่าง

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th