The Prachakorn

สาเหตุการตายของคนไทย


กาญจนา เทียนลาย

25 สิงหาคม 2565
2,432จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ขอกล่าวถึง “การตาย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การวิเคราะห์สถิติเรื่องสาเหตุการตายในบ้านเรายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพบว่า สาเหตุการตายในกลุ่ม “ไม่ทราบสาเหตุ” มีถึง 22.9% ของการตายทั้งหมด1 นอกจากนี้ในบางการตายที่ทราบสาเหตุก็อาจไม่ชัดแจ้งหรือไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องหากผู้ให้สาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์

 

จากสถิติการตาย ในปี 2563 พบว่า คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งมากเป็นอันดับหนึ่ง (อัตราการตายสูงอันดับต้นๆ ต่อเนื่องมาหลายปี) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลกเช่นเดียวกัน จนเมื่อปี 2000 มีการกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้ประชากรตระหนักถึงภัยของโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้หันมาสนใจสุขภาพของตนเองด้วย ทั้งนี้การตายของคนไทยด้วยสาเหตุมะเร็งอันดับหนึ่ง คือ มะเร็งตับ อันดับสอง มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด และอันดับสาม มะเร็งเต้านม


อ้างอิง

  1. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2563, กระทรวงสาธารณสุข


CONTRIBUTOR

Related Posts
คลื่นกระทบฝั่ง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ทำไมคุณพ่อต้องลาคลอด

มนสิการ กาญจนะจิตรา

สาเหตุการตายของคนไทย

กาญจนา เทียนลาย

มะเร็ง

วรชัย ทองไทย

บุหรี่

วรชัย ทองไทย

มาชะลอวัยกันเถอะ!

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ฟันปลอม...จำเป็นจริงหรือ?

สาสินี เทพสุวรรณ์

เด็กไทย อ้วนแค่ไหน

กาญจนา เทียนลาย

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th