The Prachakorn

สาเหตุการตายของคนไทย


กาญจนา เทียนลาย

25 สิงหาคม 2565
287จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ขอกล่าวถึง “การตาย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การวิเคราะห์สถิติเรื่องสาเหตุการตายในบ้านเรายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพบว่า สาเหตุการตายในกลุ่ม “ไม่ทราบสาเหตุ” มีถึง 22.9% ของการตายทั้งหมด1 นอกจากนี้ในบางการตายที่ทราบสาเหตุก็อาจไม่ชัดแจ้งหรือไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องหากผู้ให้สาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์

 

จากสถิติการตาย ในปี 2563 พบว่า คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งมากเป็นอันดับหนึ่ง (อัตราการตายสูงอันดับต้นๆ ต่อเนื่องมาหลายปี) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลกเช่นเดียวกัน จนเมื่อปี 2000 มีการกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้ประชากรตระหนักถึงภัยของโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้หันมาสนใจสุขภาพของตนเองด้วย ทั้งนี้การตายของคนไทยด้วยสาเหตุมะเร็งอันดับหนึ่ง คือ มะเร็งตับ อันดับสอง มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด และอันดับสาม มะเร็งเต้านม


อ้างอิง

  1. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2563, กระทรวงสาธารณสุข


CONTRIBUTOR

Related Posts
เมื่อคนสูงวัยเข้าใกล้วัด

ปราโมทย์ ประสาทกุล

บุหรี่

วรชัย ทองไทย

สาเหตุการตายของคนไทย

กาญจนา เทียนลาย

มะเร็ง

วรชัย ทองไทย

เด็กไทย อ้วนแค่ไหน

กาญจนา เทียนลาย

เด็กปฐมวัย...โอกาสทองสร้างคน

มนสิการ กาญจนะจิตรา

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

ส่องเทรนโลก เทรนไทย “ตลาดและคุณภาพอาหารแปรรูปสูง”

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์,สิรินทร์ยา พูลเกิด

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th