The Prachakorn

Roundtable | เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต: หลังการมาเยือนของโควิด-19"


18 ธันวาคม 2563
1103สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum) หัวข้อ "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19"  เสวนาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักวิชาการของสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อเสวนา:

  • ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล
  • การทำงาน ครอบครัว ความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต
  • ความมั่นคงทางประชากรและสังคม: นโยบายการทดแทนประชากรในศตวรรษที่ 21 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จำรัสฤทธิรงค์
  • สูงวัยในเมืองหลวง | รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง /รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: The Prachakorn

 CONTRIBUTOR

Related Posts
Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เลี้ยงลูกในยุคโรคระบาด

มนสิการ กาญจนะจิตรา

วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สูงวัยแต่ไม่แก่

ปราโมทย์ ประสาทกุล

จูบหรือจุมพิต

วรชัย ทองไทย

ครอบครัวของเด็กซีอัลฟา

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

มาชะลอวัยกันเถอะ!

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ฟันปลอม...จำเป็นจริงหรือ?

สาสินี เทพสุวรรณ์

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

คุกโลก......ล้น

อมรา สุนทรธาดา

HAPPY FAMILY TALK

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำ ที่เปลี่ยนผ่าน?

วรรณี หุตะแพทย์,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

สมุดเบาใจ พินัยกรรมชีวิต

สุริยาพร จันทร์เจริญ

ประเด็นทางประชากรและสังคม

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]