The Prachakorn

Roundtable | เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต: หลังการมาเยือนของโควิด-19"


18 ธันวาคม 2563
360สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum) หัวข้อ "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19"  เสวนาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักวิชาการของสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อเสวนา:

  • ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล
  • การทำงาน ครอบครัว ความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต
  • ความมั่นคงทางประชากรและสังคม: นโยบายการทดแทนประชากรในศตวรรษที่ 21 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จำรัสฤทธิรงค์
  • สูงวัยในเมืองหลวง | รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง /รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: The Prachakorn

 CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

โกหกคำโต (big lie)

วรชัย ทองไทย

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

การหลงตัวเอง

วรชัย ทองไทย

คุยกับ ChatGPT เรื่องนโยบายประชากร

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศีลธรรม

วรชัย ทองไทย

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Work from home ไม่เหงา...เท่า Care from home

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

น้ำลาย

วรชัย ทองไทย

ผู้สูงอายุกับราวจับ

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

HAPPY FAMILY TALK

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

ยูนิฟอร์มสร้างสุข

สุภาณี ปลื้มเจริญ

เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำ ที่เปลี่ยนผ่าน?

วรรณี หุตะแพทย์,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

ประเด็นทางประชากรและสังคม

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

สมุดเบาใจ พินัยกรรมชีวิต

สุริยาพร จันทร์เจริญ

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th