The Prachakorn

Roundtable | เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต: หลังการมาเยือนของโควิด-19"


18 ธันวาคม 2563
2,481สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum) หัวข้อ "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19"  เสวนาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักวิชาการของสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อเสวนา:

  • ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล
  • การทำงาน ครอบครัว ความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต
  • ความมั่นคงทางประชากรและสังคม: นโยบายการทดแทนประชากรในศตวรรษที่ 21 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จำรัสฤทธิรงค์
  • สูงวัยในเมืองหลวง | รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง /รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: The Prachakorn

 CONTRIBUTOR

Related Posts
Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

เงิน….. งาน…… บันดาลสุขอย่างไร? ในวันที่ต้อง Work From Home

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

โกหกคำโต (big lie)

วรชัย ทองไทย

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เจรจาชอบ

วรชัย ทองไทย

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศีลธรรม

วรชัย ทองไทย

โสดมาราธอน

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

น้ำลาย

วรชัย ทองไทย

โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ฟันปลอม...จำเป็นจริงหรือ?

สาสินี เทพสุวรรณ์

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

ยูนิฟอร์มสร้างสุข

สุภาณี ปลื้มเจริญ

HAPPY FAMILY TALK

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำ ที่เปลี่ยนผ่าน?

วรรณี หุตะแพทย์,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

สุขอย่างไร……..สุขแบบคนไทย ๔.๐

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th